Pontanusstraat 20-22

Anti Militaristisch Buro

In 1982 werd in Nijmegen het AMB (Anti Militaristisch Buro) opgericht. Geen nieuw fenomeen, want er zijn in de loop der geschiedenis vaker antimilitaristische bureau’s opgericht. Het AMB was een voortzetting van het in het voorjaar van 1981 opgerichte Anti Militaristisch Buro “De Muiterij”, door het Politiek Dienstweiger Kollektief (PDK). 

Het PDK was vanaf 1977 actief, de leden deden een ‘kollektief’ beroep op de wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst (GMD). Na een lange juridische strijd trok het PDK aan het kortste eind. In deze jaren voerde het PDK veel acties, gaf voorlichtingsavonden, en publiceerde brochures en het antimilitaristische blad “De Schoffel’. Het PDK participeerde ook mee in het landelijk Onkruit overleg (LOO). 

Succesvolle actie

Na het afwijzen van het beroep op de wet GMD heeft het PDK in september 1980 een grote Onkruit-actie gehouden bij de Rijks Verdedigings Organisatie. Dit betekende ook dat de meeste PDK-leden als totaalweigeraar opgepakt werden en voor korte of lange tijd de gevangenis ingingen. De meesten werden vrijgelaten na alsnog afgekeurd te zijn of na een (individueel) beroep op de wet. De PDK-ers die als gewetensbezwaarde werden erkend, wilden tijdens hun vervangende diensttijd bezig blijven met het uitdragen van antimilitarisme. Het AMB kon hier een rol in vervullen, al moest “De Muiterij” wel uit de naam verdwijnen.  

Het AMB vervulde ook een behoefte als werk- en vergaderplek voor de (inmiddels vijf) Nijmeegse Onkruit-groepen, en was op verschillende terreinen actief: archiefvorming, ondersteuning van totaalweigeraars, onderzoek naar wapenproductie en -handel, radicaal protest tegen kernwapens, vrouwen en antimilitarisme, voorlichting en informatie.  

AMB De Muiterij

Naar mate de jaren vorderden, werd het AMB een meer algemeen actiecentrum. In begin 1988 werd, in navolging van AMOK Utrecht, het AMOK-Nijmegen opgericht (Anti Militaristisch Onderzoeks Kollektief). Het uitgebreide archief over Totaalweigeraars is in 2002 overgedragen aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.  

Digitaal is er nog de website Antimilitarisme. Deze wordt helaas niet meer onderhouden, maar de website bevat veel goede en historisch verantwoordde teksten.